top of page

ExTrack ontwerp leertrajecten

Leren werkt motiverend als de lessen, oefeningen en opdrachten herkenbaar zijn.  ExTrack ontwerpt en ontwikkelt leertrajecten op maat voor vakopleidingen, bedrijven en (branche)organisaties. De lessen, oefeningen en opdrachten ontwikkelen we in de context van het beroep en zijn daardoor uitdagend en herkenbaar voor de doelgroep.  

fasen blauw.png

Contextrijk opleiden 

We ontwikkelen leertrajecten voor opleidingstrajecten gericht op een branche-, bedrijfs- of mbo-certificaat of voor bij- of omscholingstrajecten. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten hanteren we een methodische aanpak met vijf fasen: analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie

De inhoud en vorm van de leertrajecten stemmen we af met de klant. Leertrajecten kunnen bestaan uit e-learning, fysieke of online lessen, vaardigheidstrainingen en begeleiding. De content, oefeningen, opdrachten en beoordelingsinstrumenten ontwikkelen we in de context van het beroep. 

Online Academy 

ExTrack heeft voor de Online Academy van NCOI e-learning  modules ontwikkeld over het thema toetsing in het voorgezet onderwijs. Elke module bestaat uit dagelijkse lessen van 10 minuten met een praktijkopdrachten. Een mooie opdracht waarbij we onze kennis van toetsing en nieuwe ontwikkelingen zoals formatief evalueren konden toepassen. 

Programmatisch toetsen 

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsing die in het hbo steeds vaker wordt toegepast. Bij programmatisch toetsen worden diverse toetsvormen ingezet gedurende de opleiding om tot een valide oordeel te komen over de bekwaamheid van de student. De ontwikkeling van de student staat centraal. Programmatisch toetsen vraagt een goed doordacht programma met een verbinding tussen leren en examineren.

ExTrack kan onderwijsteams ondersteunen bij keuzes voor een passend ontwerp voor programmatisch toetsen. Een ontwerp dat past bij de beroepseisen en bij de visie op onderwijs van het team. Vervolgens kunnen we in co-creatie het ontwerp  en instrumenten ontwikkelen en het proces naar uitvoering begeleiden.  

Wil je met je onderwijsteam aan de slag met programmatisch toetsen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.  

bottom of page