ExTrack ontwerp leertrajecten

Leren werkt motiverend als het leermateriaal, de oefeningen en opdrachten herkenbaar zijn.  ExTrack ontwerpt en ontwikkelt leertrajecten op maat voor vakopleidingen, bedrijven en (branche)organisaties. De lessen, oefeningen en opdrachten ontwikkelen we in de context van het beroep en zijn daardoor uitdagend en herkenbaar voor de doelgroep.  

Onze werkwijze 

We ontwikkelen leertrajecten voor opleidingstrajecten gericht op een branche-, bedrijfs- of mbo-certificaat of voor bij- of omscholingstrajecten. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten hanteren we een methodische aanpak met vijf fasen. 

Contextrijk opleiden

Leertrajecten kunnen bestaan uit e-learning, fysieke of online lessen, vaardigheidstrainingen en begeleiding. De content, oefeningen, opdrachten en beoordelingsinstrumenten ontwikkelen we in de context van het beroep. De inhoud en vorm van de leertrajecten stemmen we af met de klant. 

fasen blauw.png

Programmatisch toetsen 

Programmatisch toetsen. is een nieuwe vorm van toetsing in het hbo steeds vaker wordt toegepast. Bij programmatisch toetsen worden diverse toetsvormen ingezet gedurende de opleiding om tot een valide oordeel te komen over de bekwaamheid van de student. De ontwikkeling van de student staat centraal. Programmatisch toetsen vraagt een goed doordacht programma met een verbinding tussen leren en examineren.

 

Anders verantwoorden van de diplomabeslissing

De ontwikkeling naar meer verbinding tussen ontwikkelen van vakbekwaamheid en examineren zien we ook in het mbo. In het lerend netwerk onderzoeken deskundigen en onderwijsteams mogelijkheden voor een andere manier van examineren.  ExTrack past deze ontwikkelingen toe in haar projecten, bijvoorbeeld in het project Logistiek mbo flex. Na analyse ontwikkelen we een maatwerk plan en passende instrumenten binnen de kwaliteitskaders voor examinering. 

 

Wilt u weten hoe zo'n andere werkwijze er uit kan zien voor uw opleiding?  ExTrack heeft de expertise in huis om een valide ontwerp op te stellen. U kunt een vrijblijvend gesprek aanvragen. 
 

IT Communication - knowledge base - 5.jp
ONTWERP EN ONTWIKKELING LEERTRAJECTEN.pn