Check-up instrumenten en processen

Kwaliteit is geen statisch begrip. We kijken zelf continu hoe we onze ExTrack producten en diensten verder kunnen verbeteren.  Met onze 'kwaliteitsbril' en examenexpertise ondersteunen we u graag om de examinering en toetsing op uw school te verbeteren. Hiervoor gebruiken we ons kwaliteitsinstrument Check-up.  

Check-up examinering

Wilt u weten of uw exameninstrumenten voldoen aan de kwaliteitscriteria voor valide instrumenten? Of wilt u weten of de taken rondom borging van kwaliteit goed geregeld zijn? ExTrack kan op verschillende gebieden een check-up uitvoeren:

- exameninstrumenten

- processen kwaliteitsborging en diplomering

- processen afname en beoordeling

We kunnen een volledige of een specifieke check-up uitvoeren, net wat u wilt.  

Check-up processen 

Bij examinering zijn veel mensen betrokken: onderwijsteams, vaststellingscommissies, examencommissies, examendiensten en examinatoren. Om alles goed te laten verlopen zijn duidelijke processen, afspraken en procedures nodig. We kunnen uw processen analyseren en advies geven.

 

De Check-up bestaat uit een analyse van documenten en/of  gesprekken met examencommissieleden, examinatoren en andere betrokkenen. In de rapportage Check-up benoemen we de goede en verbeterpunten op verschillende onderdelen.  De check-up geeft u inzichten in uw kwaliteitszorg rondom examinering en concrete handvatten voor het aanpakken van verbeterpunten. 

 

Na de check-up 

Met de handvatten uit de Check-up kunt u zelf aan de slag. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. 

ExTrack kan: ​

 • ondersteunen bij het opzetten van een PDCA-cyclus

 • bijdragen aan de kwaliteitsborging bij aangepaste examinering (i.v.m. corona) 

 • procedures, handboeken examinering of formats voor vaststelling opstellen

 • een training uitvoeren voor examencommissieleden

 • een digitaal diplomadossier opstellen voor 1 of meerdere crebo's   

 • een online module voor examenfunctionarissen ontwikkelen en verzorgen

Check-up instrumenten 

Alle examens moeten betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. Voor de check-up instrumenten toetsen we de exameninstrumenten aan de kwaliteitscriteria van de inspectie en de norm voor valide examens. Bij formatieve instrumenten letten we vooral op dekking van toetsdoelen en beoordelingswijze. 

In de rapportage benoemen we positieve punten en verbeterpunten met concrete suggesties voor aanpassing.

Na de check-up

Als u dat wilt, kunnen we de instrumenten direct aanpassen of vernieuwen.  

ExTrack kan: 

 • toetsen en examens aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

 • toetsen en examens aanpassen zodat ze beter aansluiten bij uw onderwijs en leerbedrijven. 

 • servicedocumenten bij kaderexamens uitwerken. 

 • een ontwerp maken voor een andere wijze van examinering.

 • nieuwe examens of (ontwikkelingsgerichte) toetsen ontwikkelen.

KALIBREER SESSIES.png