ExTrack Ondersteuning & Advies

Kwaliteit is geen statisch begrip. We kijken zelf continu hoe we onze ExTrack producten en diensten verder kunnen verbeteren.  Met onze 'kwaliteitsbril' en examenexpertise ondersteunen we u graag bij om de examinering en toetsing op uw school te vernieuwen. In onze trajecten voor ondersteuning en advisering hebben we aandacht voor uw visie op examinering en toetsing, de processen en de producten.  

Visie op examineren en toetsen 

Door het sluiten van onderwijslocaties vanwege het Coronavirus zijn mogelijkheden voor examinering en toetsing op afstand onderzocht en gebruikt.  Zo kan door een noodgedwongen situatie een andere visie op examinering en toetsing ontstaan.

ExTrack kan:  

 • meedenken en adviseren over een andere schoolvisie op examineren en toetsen.

 • verschillende scenario's beschrijven voor voortgangsmeting en summatieve toetsing. 

 • het proces begeleiden naar een andere toetscultuur.

 • ondersteunen bij het inrichten van een toets- en examenplan en een toetscyclus.

 

Processen examinering

Bij examinering zijn veel mensen betrokken: onderwijsteams, vaststellingscommissies, examencommissies, examendiensten en examinatoren. Om alles goed te laten verlopen zijn duidelijke processen, afspraken en procedures nodig. We kunnen uw processen analyseren en advies geven. De adviezen kunnen we direct omzetten in acties. 

ExTrack kan: 

 • een check-up uitvoeren op de examenprocessen.

 • ondersteunen bij het opzetten van een PDCA-cyclus. 

 • het proces van afname en beoordeling toetsen en voorstellen doen voor verbeteracties. 

 • een training uitvoeren voor examencommissieleden.

 • bijdragen aan de kwaliteitsborging bij examineren in het buitenland.

 • procedures, handboeken examinering of formats voor vaststelling opstellen. 

Instrumenten voor toetsing en examinering

Alle examens moeten betrouwbaar en valide zijn. Ook bij formatieve toetsen is het belangrijk dat de inhoud, vorm en beoordelingswijze past bij de toetsdoelen. 

ExTrack kan: 

 • een check-up uitvoeren op de kwaliteit van de toetsen en examens.

 • formatieve toetsen en praktijk- en theorie-examens ontwikkelen.

 • formatieve toetsen en exameninstrumenten aanpassen op basis van actuele kwaliteitseisen en/of gewijzigde kwalificatiedossiers.

 • formatieve toetsen en exameninstrumenten (praktijk- en theorie) digitaliseren. 

 • servicedocumenten bij kaderexamens uitwerken. 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt

 • LinkedIn Social Icon